Vi utvecklar ny vätgasteknologi

Elektrolys och förnybar vätgas kommer att vara en viktig del i det framtida energisystemet som bidrar väsentligt till att Sverige och andra länder kan ställa om till förnybar kraftproduktion, klimatneutrala industrier och ett klimatneutralt samhälle. Samtidigt kan utsläpp som kväveoxider och partiklar minska.

Swedish Hydrogen Development Center etableras för att bli en välkänd och naturlig partner i utvecklingen av ny vätgasteknik.

Vad?

Målet för Swedish Hydrogen Development Center är att skapa en unik testbädd med både kompetens och fysisk miljö för kunskapsutveckling, utvärdering och demonstration. Testbädden blir en neutral och flexibel plattform för test och utvärdering både för enskilda systemkomponenter eller kompletta värdekedjor för ett brett spektrum av applikationer. Läs mer om tekniken här.

Varför?

vindkraftverkElektrolys och förnyelsebart väte kan bidra till balanserade elnät, energilagring och transporter och industriella processer som är klimatneutrala. Intresset för sådana lösningar är stort liksom de sektorsövergripande behoven. Nya innovativa lösningar efterfrågas av industriella intressenter och utvecklare, exempelvis inom energibolag, järn- och stålindustrin, gruv- och mineralindustri, cementindustri, kemisk industri, massa- och pappersindustri med flera liksom av offentliga aktörer, akademi och forskningsinstitut.

När?

Planering och behovsanalys och kravspecifikationer för testbädden initierades under 2017. Realisationsfasen är planerad att starta 2021 för att den kompletta testbäddens alla delar ska kunna tas i drift hösten 2022. 

Hur?

Kärnan i vår affärsmodell blir att tillhandahålla kostnadseffektiva och kvalificerade tjänster för ett brett spektrum av vätgasapplikationer genom samverkan mellan RISE och Swerim vad gäller kompetens, experimentell utrustning och nätverk.

Swedish Hydrogen Development Center kommer att arbeta inom området elektrifiering med förnybar vätgas. Den fysiska infrastrukturen utgår från planerade investeringar för elektrolys och infrastruktur för vätgas vid Swerim samt redan existerande testbäddar inom både RISE och Swerim.

Var?

Den fysiska vätgasinfrastrukturen inklusive elektrolys etableras vid Swerims anläggning i Luleå i norra Sverige. Där finns redan utrustning för och erfarenhet av pilotförsök, tester och demonstrationer bland annat kring metallurgiska processer. Där finns också byggnader som är lämpliga för tester med vätgas. Resultaten från tester som utförs här kommer att kunna kombineras och kompletteras med tester vid RISE och Swerims andra testbäddar och virtuellt kopplas samman med andra befintliga testbäddsmiljöer, till exempel bioraffinaderiinfrastrukturen vid RISE ETC i Piteå.

Vem?

Swedish Hydrogen Development Center utvecklas gemensamt av RISE Research Institutes of Sweden (koordinator) och Swerim. RISE är ett forskningsinstitut med nära 2 700 anställda i hela Sverige. RISE står som ägare eller partner i 60 procent av alla landets test- och demoanläggningar. Läs mer här.

Swerim står för Swedish Research Institute for Mining, Metallurgy and Materials. Institutet har omkring 190 anställda i Stockholm och Luleå. Det bildades hösten 2018 genom ett samgående mellan Swerea MEFOS och delar av Swerea KIMAB. Läs mer om Swerim här.

 

 

 

 

Projektnamn

Testbädd för elektrolys och vätgaslagring i en energisystemkontext

Tidplan

2018 – 2022

Projektledning

RISE Research Institutes of Sweden
johan.sandstedt@ri.se

Swerim Swedish Research Institute for Mining, Metallurgy and Materials
ida.heintz@swerim.se

Finansiär

Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet

Externa partners

Se hela listan här

Pin It on Pinterest

Share This